آتنا فرقدانی

آتنا فرقدانی زندانی سیاسی، فعال حقوق کودکان کار، نقاش و دانشجو ستاره‌دار به علت شرایط نامناسب زندان مبتلا به...

این نقاش و فعال مدنی که پس از آزادی از زندان، نسبت به هتک حرمت در مدت بازداشت اعتراض...

غنچه قوامی و آتنا فرقدانی، دو زندانی سیاسی از روز يازدهم اعتصاب خود دست به اعتصاب غذای خشک زده‌اند.