آثار باستانی ايران

پروژه مرمت ارگ سر یزد در جنوب شهر یزد که با مشارکت بخش خصوصی انجام شده، توانست جایزه ممتاز...

رجب‌علی لباف خانیکی، مدیرکل میراث

ذات‌الله نیکزاد، مدیر پایگاه میراث‌

کاوش‌های باستان‌شناسانه در شهر سامن

آثار تمدن جیرفت که از

ساخت بنای ۱۵ متری در حريم ارگ تاريخی شهرستان انار در استان کرمان که از چند ماه پيش متوقف...

مدير پيشين پايگاه داخلی تخت جمشيد از آغاز يک مرحله آسيب‌رسانی جدی به آثار مجموعه پارسه و پاسارگاد در...