آرتمیا

تراز و عمق دریاچه ارومیه افزایش یافته و آرتمیا، تنها آبزی دریاچه وضع بهتری دارد. اما طرح انتقال آب...

این روزها آب دریاچه ارومیه به رنگ سرخ در آمده است. فعالیت سخت پوست کوچکی به نام «آرتمیا» موجب...