آرمان صلح

محمدرضا نیکفر − این یک ننگ بزرگ است که ما در منطقه فاقد یک جنبش قوی صلح و یک...