آرمین خامه

آرمین خامه – چگونه می‌توان حقوق بشر را مستدل ساخت؟ بررسی پاسخ به این مسئله از دید یگانه‌گرایی اخلاقی.

آرمین خامه − مدارا مستلزم چشم پوشی و رویگردانی از اعمال حق دخالتی است که فرد مدارا گر اخلاقا...

هابرماس: اینکه یکی یونان به مثابه از اعضای اتحادیه اروپا عملا به جایگاه یک کشور تحت سرپرستی تنزل یافته...

آرمین خامه − حقِ حق داشتن، چیزی نیست جز تحقق شرط امکان کنش آدمی، کنشی که در گرو داشتن...

آرمین خامه − دولت باید آموزش‌های لازم در مورد شیوه‌های پیشگیری از باروری را در اختیار شهروندان قرار دهد...

مجید محمدی در نوشته خود از واژه جنگ در دو معنای استعاری و تکنیکی استفاده می‌کند و این...

رویدادهای نوار غزه، در چارچوب تنگ "جنگ اسرائیل و حماس" نمی‌گنجد و چنین چارچوبی قضاوت ما در رابطه...

در قتل ناموسی قتلِ نفس که از مذموم‌ترین کنش‌های انسانی است به اسم اعاده حیثیت و باز گرداندن آبروی...

آرمین خامه − مجازات مرگ حتی در مواردی که این مجازات متناسب با قتل نفس در نظر گرفته شده...

اعتقاد به مسئولیت و تقصیر زن در قبال تجاوز و دست درازی جنسی مردان، پدیده‌ای فراگیر است که دامنه‌...