آزادی زندانيان فلسطينی

در چارچوب مذاکره با مقام‌های