آزار اقلیت‌های مذهبی

حامد بن حیدره، از اعضای جامعه بهائیان یمن از ۲۰۱۳ در بازداشت است و به مرگ محکوم شده. دادگاه تجدیدنظر...

مستند «از باکو تا بلمونت»،

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل

روز پنجشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳،