آسيب های اجتماعی

معاون نهضت سواد آموزی استان همدان از راه‌اندازی مدرسه کودکان کار در استان همدان خبر داد.

علی‌رضا زالی، رئیس کل سازمان

محمد نفریه، معاون اجتماعی سازمان

افسانه میرزائیان، مسئول آسیب‌های اجتماعی