آلبر ممی

مصطفی خلجی - آلبر ممی اعتقاد دارد علت اصلی عقب‌ماندگی فکری مسلمانان، ناسازگاری اسلام با نقد و انتقاد است....