آلبر کامو

لیلا سیف - به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت آندره مالرو، نامه‌های او به آلبر کامو منتشر شده. یک سند...

بیگانه کیست و خودی کدام است؟ مسعود دلخواه رمان آلبر کامو را در جامعه‌ای که توانایی انتگراسیون ندارد روی...

امیر کیانپور – فلسفه فرانسوی در اواخر قرن گذشته چه تصویری داشته است؟ چه ارتباط‌هایی شاخص آن بوده‌اند؟

امیر کیانپور - رمان کمال داوود از همان جایی آغاز می‌شود که بیگانه‌ی کامو به پایان رسیده و بر...