آلمان هیتلری

دو بار مهاجرت کرد. یک بار به دلیل تبار یهودی و بار دیگر به خاطر پیگرد چپ‌ها در دوران...