آلمان و حمله به سوریه

ترکیه از زمان نشست مشترک با ایران و روسیه در تهران، به‌منظور جلوگیری از حمله گسترده ارتش سوریه و...

آلمان در حمله مشترک آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه شرکت نکرد اما از آن حمایت کرد و آن...