آلودگی آب تهران به نیترات

باوجود تاکید وزارت بهداشت بر سالم بودن آب تهران، کارشناسان مدیریت منابع آب می‌گویند این پرونده هنوز مختومه نیست...