آلودگی هوای خوزستان

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز ۲۵ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و...

مرکز سنجش کیفی هوای خوزستان وضعیت هوای یکشنبه سوم دی در اهواز را ناسالم اعلام کرد. در حال حاضر شاخص کیفی...

آلودگی هوا در خوزستان هشداردهنده است. بالاترین میزان مهاجرت یکی از پیامدهای آلودگی هوا در خوزستان، یکی از چهار...