آمار انتخابات افغانستان

طبق اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان،

شمارش آرا درانتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام