آمار سکته در ایران

حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت،