آمار نزاع خیابانی

هر ماه بیش از ۵۵ هزار تن در ایران به دلیل نزاع به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کردند. سازمان...

سازمان پزشکی قانونی تهران می‌گويد در پنج ماه نخست امسال ۴۹ هزار ۸۹۷ نفر به دليل نزاع به مراکز...

سازمان پزشکی قانونی ايران اعلام کرد «۱۰۴هزار و ۲۰۰ نفر در فروردين و ارديبهشت سال جاری به دليل صدمات...