آمار کردکان دارای والدین زندانی در بهزیستی

بهزیستی اعلام کرده آمادگی دارد به هر زندان که بیش از ۱۰کودک در آن باشند مجوز تاسیس مهدکودک بدهد....