آموزش ضد جنسیتی

کلر کین میلر - دخترانمان را طوری بار می‌آوریم که با کلیشه‌ها بجنگند و رؤیاهایشان را دنبال کنند اما...