آموزش فارسی در وزارت خارجه اسرائیل

وزارت امور خارجه اسرائیل در نظر دارد که در برنامه سال ۲۰۱۵ این وزارتخانه آموزش فشرده زبان فارسی به...