آموزش محیط زیست

اعظم بهرامی، فعال محیط زیست به مشکلات مدارس طبیعت در ایران می‌پردازد و در عین حال نشان می‌دهد که...

در این مدارس دانش‌آموزان تا ۹ سال به‌صورت غیرمستقیم آموزش‌های زیست‌محیطی می‌بینند اما از سال نهم به بعد آموزش‌های...

برای آشنایی تمام دانشجویان با مباحث زیست محیطی، قرار است چهار واحد درسی محیط زیست در میان دروس همه...

حسین‌علی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت