آموزش کودکان در افغانستان

تقریباً نیمی از ۱۸ هزار مدرسه در افغانستان فاقد ساختمان مناسب هستند. ۶۰ درصد کودکانی که در افغانستان به...

صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) می‌گوید بر اثر افزایش حملات به مدارس افغانستان از ۷ میلیون کودک افغان نیمی...