آموزش کودکان پناهجو

سازمان ملل می‌گوید از ۷,۱ میلیون کودک آواره ۳,۷ میلیون نفر امکان آموزش ندارند. بیشترین کودکان پناهجویی که از...