آندره گلوکسمن

امیر کیان‌پور − ظهور غده‌ای ارتجاعی در بطن روشنفکری فرانسه بخشی از سناریوی تاریخ بزرگ‌تری است که فرانسوا کوسه...

آندره گلوکسمن، اندیشمند فرانسوی در پاریس درگذشت. با اندیشه‌های او به عنوان یک مائویست بود که در فرانسه غلبه...

او که یک مائویست متعصب بود به یکی از منتقدان حکومت‌های خودکامه بدل شد. نظرات او در شکل‌بخشی به...