آیت آلله علی خامنه‌ای

رهبر ایران گفت که این کشور هیچگاه تهدیدی برای منطقه و کشورهای همسایه نبوده و نخواهد بود اما در...

وی گفت نباید به توقعات دامن زد و افزود :حتی کسانی که طرفدار نظام نیستند نشان دادند به نظام...