آیدین ترکمه

آیدین ترکمه- در شبکه‌های اجتماعی متن‌هایی در حمایت از یک شورای شهر متخصص منتشر شده. در این نوشته‌ نشان...

آیدین ترکمه - بابک مینا به دنبال نقد اخلاق‌گراییِ انتزاعیِ بخشی از چپ است، متوجهِ انتزاعی‌بودنِ رویکردِ خود نیست....