آیلان کردی

۴۰۰ کودک پناهجو شرایط پذیرفته شدن به عنوان پناهنده در بریتانیا را دارند اما هنوز در کمپ «جنگل» کاله...

من این عکس غم‌انگیز را منتشر کردم چون این بچه‌ها به اندازه بچه‌های خودم برایم مهم‌اند. شاید اگر رهبران...