آیین نامه انضباطی دانشجویان

جاماسب نوذری مدیرکل امور دانشجویان داخل در سازمان امور دانشجویان اعلام کرد که رسیدگی و برخورد با تخلفات دانشجویان...

برخی از شوراهای صنفی دانشگاه‌های سراسر کشور، به احضار‌های دانشجویان و فشارهای امیتی بر فعالان دانشجویی در روزهای پایانی...