آی با کلاه، آی بی کلاه

باورکردنی نیست، اما ظاهراً حقیقت دارد: پس از ۳۵ سال نمایشی از غلام‌حسین ساعدی به کارگردانی جعفر والی در...