ابتکار

معصومه ابتکار، معاون امور زنان دولت ایران روز شنبه ۱۹ مرداد در نشست استانداردسازی مشاغل خانگی گفته وقتی صحبت...

روزنامه ابتکار که صبح روز

دادسرای رسانه روز شنبه، روزنامه «ابتکار» را توقیف کرد. مدیر مسئول روزنامه گفته مشخص نشده به چه دلیل...

معصومه ابتکار، رییس کمیته محیط