ابراهیم جعفری

ترکیه در حملات تازه‌ای به شمال عراق ۱۲ نفر از افراد پ‌ک‌ک را کشت. دولت عراق به ترکیه هشدار...

ابراهیم جعفری می‌گوید به سادگی می‌توانیم بگوییم چه می‌خواهیم، اما تحقق آنچه که می‌خواهیم ساده نیست. او رهبران اقلیم...