ابراهیم گلستان

در گفت‌و‌گویی که می‌خوانید ابراهیم گلستان زندگی را ستایش می‌کند و از سرزندگی و بیداری و آگاهی سخن...

ابراهیم گلستان از کشتار مزدکیان می‌آغازد، به نهضت سیاهکل راه می‌برد و از آنجا به فیلم قیصر می‌رسد و...

نامه ابراهیم گلستان به انجمن آسیایی، طرز تفکر حاکم بر جشنواره‌های سینمایی در غرب در رویکرد به سینمای ایران...

در یک تحلیل کلی می‌توان گفت ادبیات ایران از سال ۱۳۴۲ تا انقلاب بهمن ۵۷، تحت تأثیر نگرش‌های انتقادی...

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130413_mirsadeghi_HossiennNushazar.mp3

هوشنگ کاووسی، یک منتقد نواندیش یا دشمن قسم‌خورده فیلم فارسی؟ پرویز جاهد خوب و بد اندیشه‌ها و کارنامه سینمایی...