ابراهیم مددی

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران حکم زندان پنج سال و سه ماه #ابراهیم_مددی نایب رئیس #سندیکای_کارگران_شرکت_واحد...

مددی در جریان محاکمه خود، فعالیت‌های سندیکایی، حق اعتراض و دادخواهی و داشتن سندیکا را قانونی و «حق مسلم...

بهرنگ زندی- مقام‌های دولتی در ایران هرگز آماری رسمی در مورد تعداد زندانیان سیاسی منتشر نکرده‌اند اما بخشی از...

فعالان سنديکای شرکت واحد قصد داشتند روز کارگر را با پخش گل گرامی بدارند اما مأموران امنیتی مانع از...

در آستانه روز جهانی کارگر ماموران امنیتی ابراهیم مددی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد تهران، محمود صالحی...