ابراهیم گلستان

فاطمه حسینی شکیب- گلستان دیرزمانی فروغ را دوست داشت و اکنون همه چیز تغییر کرده و از آنها یادی...

مسعود کدخدایی - خواستِ ماندگاری فروغ فرخزاد در صدا و در شعرش در تضاد است با خواست فرزانه...

فروغ فرخزاد - شاهی‌جانم، چرا دنیا اینقدر پر از چیزهای وحشتناک است؟ پر از محکومیت‌های وحشتناک است؟ پر از...

فردا صبح برگشتم، رفتم به خانه‌ای که تا دیروز خانه و همچنین محل دفتر و کار نخست‌وزیری بود....

در این بیانیه گروهی از نویسندگان و شاعران به تخریب چهره رضا براهنی و ابراهیم گلستان و احکام...

محمد تنگستانی – بهترین ترجمه از نمایش برنارد شاو روی صحنه رفت. با ابراهیم گلستان، مترجم و قاضی ربیحاوی،...

پرویز جاهد - حرف اصلی ابراهیم گلستان در خشت و آینه، تضاد بین مسئولیت‌پذیری و انفعال است. در این...