ابن سینا

علیرضا مناف ‌زاده – فلسفه چگونه در جهان اسلام مطرح شد؟ موضوع حکومت چه تقریری یافت؟ ابن سینا چه...

این مقاله عمدتا نظر به دیدگاه بسام طیبی، استاد سوری-آلمانی علوم سیاسی، دارد ضمن مرزبندی با نسبیت‌باوری بر ویژگی‌های...

محمدرضا نیکفر − ابراهیمی دینانی گفته است که اگر ابن سینا نبود، تظاهر اصلی اسلام در همین اسلام داعشی...

نیوهاوزر می‌گوید توصیف ابن سینا از جرم سماوی‌ای که در سال ۳۹۷ ظاهر شد، همان ابرنواختر سال ۱۰۰۶ میلادی...

احمد علوی − ابن سینا برای فهم متون دینی تجربه نحله‌های گوناگون مشائی و نوافلاطونی را به کار گرفته...

شکوفه تقی - بال‌گشايى و اتصال به عقل کل چگونه تحقق مى‌يابد؟ آيا سفرى بعد از تجربه‌ی عالم مرگ...

شکوفه تقی - در این جستار موضوع اسارت انسان در شرایط و معانی‌ای مطرح می‌شود که فرد به حکم...

شکوفه تقی - غریزه مرامی کودکانه دارد. برنامه‌ریزی نشده تا آینده‌نگر باشد و خواست‌های خود را در یک فرآیند...

شکوفه تقی − ابن‌سینا به مخاطبین خود می‌گوید برای اینکه زیر پای کسانی که میل به جنایت در روانشان...

شکوفه تقی − این بخش از تفسیر رسالة الطیر به نخستین مقام در عرفان با نماد جانوری و خویشکاری...

شکوفه تقی − در این جستار تلاش می‌شود معانی و تماثیل «رساله الطیر» از منظر ابن‌سینا و مفسرین...