ابوالفضل فتح‌اللهی

فاصله دستمزد و هزینه خانوارهای کارگری به ۲ میلیون تومان رسیده است. آیا دولت امسال تعیین حداقل مزد بر...