ابوالفضل چراغی

سال گذشته مأموران شهرداری یک دستفروش را کشتند. پسر او برای گذران زندگی به راه پدر رفت. مأموران به...