ابوعمر الشیشانی

با گذشت بیش از چهار ماه از اعلام پنتاگون مبنی بر کشته شدن ابوعمر شیشانی، از رهبران اصلی داعش،...