ابوعمر شیشانی

گروه دولت اسلامی ویدیویی منتشر کرده و مدعی شده که سر یک عامل نفوذی به گردان‌های مجاهدین قفقاز را...

با گذشت بیش از چهار ماه از اعلام پنتاگون مبنی بر کشته شدن ابوعمر شیشانی، از رهبران اصلی داعش،...