اتاق بازرگانی ایران

علی شریعتی هشدار داد که بازار عراق برای تجارت خارجی ایران نقش استراتژیک دارد. نه تنها عربستان، بلکه ترکیه...

اتاق بازرگانی ایران خواستار تصمیم‌گیری غیرسیاسی درباره پیوستن به FATF شد و هشدار داد در غیر این صورت «انزوای...

حمید مافی- در برنامه‌های اقتصادی دولت، میل به گرایش اقتصادی بازارمحور و افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی بدون تامین منابع...

اتاق بازرگانی ایران، صدور کارت

حمید مافی- توافق ژنو کوتاه مدت است اما در همین دوره شش ماهه نیز اقتصاد ایران فرصت تنفس دارد....