اتحادیه اروپا و پناهجویان افغان

اتحادیه اروپا توافق با دولت افغانستان در مورد اخراج پناهجویان افغان را منتشر کرد. بر این اساس کشورهای عضو...