اتحادیه کارگران معدن

یاسمین فهیمی، فعال سندیکایی ایرانی‌تبار، نامزد دبیرکلی حزب سوسیال دمکرات آلمان شده است. او در اتحادیه کارگری معدن و...