اتحاد شوروی

زادگاه لنین، رهبر انقلاب روسیه

شهزاده سمرقندی - بیست‌سال پیش تقریباً در همین روزها کشورهای برادراتحاد شوروی یکایک پشت سر هم از سوگند خود برای...