اجازه اشتغال

ایلنا، خبرگزاری کار ایران در یک گزارش تصویری به وضعیت اسکان کارگران افغان در شهرداری تهران پرداخته است.