احساس تنهایی

مطالعات جدید نشان داده که کمبود خواب می‌تواند باعث ایجاد احساس تنهایی در افراد شود و از آن سو،...

چرا مردم خیال می‌کنند دوستانشان، دوستان بیشتری دارند و کمتر از آنها تنها هستند؟

روابط به خصوص روابط نزدیک ضروری هستند. به همین خاطر تتهایی مهلک است.

تنهایی ممکن است با وجود ارتباط با دیگران، به‌خاطر احساس خشم، ناامیدی، خستگی و مریضی اتفاق بیفتد. چه کنیم...

شهرها محل زندگی تنهاترین آدم‌ها هستند و این ارتباطی به بزرگی یا کوچکی شهر ندارد. احساس تنهایی روز به...