احسان ابراهیمی

احسان ابراهیمی − رساله منطقی- فلسفی پیشتر دوبار به فارسی ترجمه شده است، توسط ادیب سلطانی و عبادیان. این...

احسان ابراهیمی – لیندا زاگزبسکی تلاش می‌کند ضمن پایبندی به اخلاق دینی، نوع جدیدی از پیوند میان خدا و...

احسان ابراهیمی – مضمون این مقاله توضیح درک حافظ از سازوکار کنش اخلاقی و اراده و اختیار است.