احسان یارشاطر

سایت دانشنامه ایرانیکا، بزرگترین دانشنامه مربوط به ایران دیروز (۳۰ اردیبهشت) برای ساعاتی از دسترس خارج بود. اما...

یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های فرهنگی در صد سال گذشته به دور از ایران در کالیفرنیا درگذشت. او...

حساسیت سیمین بهبهانی نسبت به «ظلم» از نوجوانی در او وجود داشت و یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های او از...