احضار فعالان کارگری و مدنی سنندج

علاوه بر دو فعال کارگری احضار شده در روزهای گذشته چندین فعال کارگری و مدنی دیگر نیز توسط اداره...