احمد بن دغر

احمد بن دغر ایران را متهم به پیشبرد سیاست سلطه‌جویانه در منطقه کرد و گفت این سیاست هم به...