احمد زیدآبادی

جلسه محاکمه صبا آذرپيک، روزنامه‌نگار در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. همچنین گزارش شده که احمد زیدآبادی،...

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیرکل

مرخصی احمد زيدآبادی دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) و روزنامه‌نگار زندانی، تمديد شد.

 

به گزارش ميزان خبر،...